På Turné

0
Jennie Vilhelmsson, enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR rapporterar om projektet:

Coronan satte krokben för oss alla när den svepte in i mars och det blev en febril aktivitet i att försöka ställa om och att ställa in. Ganska snabbt tog styrgruppen för På Turné beslutet att skjuta upp projektet med ett år. I samband med detta blev en del möten och samtal inte genomförda och projektet i sig fick gå på sparlåga. Nu har vi regrupperat, återtagit samtalen med varandra inom RMS och MAIS samt omorganiserat det centrala stödet till en projektorganisation inom Förvaltningen för kulturutveckling för att bättre kunna möta projektets behov. Till exempel kommer vi att kunna förstärka processtödet och kommunikationen från projektgrupperingen till er alla som arbetar för att skapa På Turné.

Det här är ett bygge som vi gemensamt ska göra, en räls som läggs medan tåget kör. Det kräver mod, tillförsikt och god vilja att vi alla ska och vill komma fram tillsammans. Tillsammans ska vi hitta gemensamma former för huret i den vardag som är vår. På Turné syftar ju till att ta tillvara på kompetensen som finns inom vårt fria musikliv i samverkan med den kompetens som finns inom våra RMS-organisationer och genom På Turné skapar vi en gemensam nationell turnéstruktur där arrangören och publiken är kärnan som vi alla samlas kring.

Jag och projektgruppen ser fram emot att tillsammans med er få föra det goda samtalet, det gemensamma arbetet som vi har framför oss. Rälsen byggs av oss gemensamt! I januari möts styrgrupp för att se över strategin framåt. Gemensamt ska MAIS och RMS utveckla programrådens arbete, vi möts kring turnéerna som ska genomföras säsongen 21/22 och lägger en struktur för arbetet framåt. Det är spännande och viktigt arbete som ligger framför oss och mer information kommer!


Jennie Vilhelmsson
Enhetschef, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR

Rösträtt sång på förskolan

0


Susanne Rydén, VD Musik i Syd rapporterar om projektet Rösträtt:

2020 tilldelades YAM Sweden (Regional Musik i Sveriges verksamhet för barn och unga) pengar från Kulturrådet för att genom ett treårigt nationellt projekt arbeta långsiktigt med att stärka sången i förskolan. Idag ingår 11 regioner i projektet och fler är på väg in. Sverige ska åter bli ett sjungande land.

Sången är en del av vår identitet och för många ett starkt socialt kitt. Men många i vårt land ser med oro hur sången får mindre plats i skola och förskola. Barnen går miste om glädjen att sjunga tillsammans, att våga ta ton och öva upp förmågan att använda sin röst på sina villkor. En utveckling som känns oroväckande, sång och röstträning borde vara en självklar del i alla barns uppväxt.

Att bruka sin röst kräver att man kan sjunga ut, med självförtroende och på den egna röstens villkor. Genom Rösträtt – sång på förskolan ska förskolor ges möjlighet att investera i kunskap, idéer och material som kan inspirera till att sjunga mera i den dagliga förskoleverksamheten, utifrån barnens egna tonarter och stämband.

Med projektet hoppas man att barnen upptäcker glädjen i sången och utvecklar sin sångröst utifrån sina förutsättningar och att pedagogerna får självförtroende att använda sin egen röst i vardagen med barnen.

Nationella projektet satsar på sångcoacher, app och kunskapsbank
Rösträtt står både för att använda rösten på rätt sätt, men också för demokrati och barns delaktighet.

Det nationella samarbetsprojektet har tre mål: att utbilda sångcoacher i varje region som sedan gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan, ett digitalt verktyg ”låtautomaten” med tonartsbarometer och sånger från varje region samt en hemsida med tips till pedagoger, forskningsunderlag, inspirationsfilmer m.m.

Medverkande regioner i Rösträtt – sång på förskolan:
Kultur-Gävleborg, Förvaltningen för kulturutveckling med Körcentrum Väst i Västra Götalandsregionen, Musik Hallandia, Länsmusiken Stockholm, Musik Västernorrland, Musik i Blekinge, Länsmusiken Kalmar län, Västmanlandsmusiken, Norrbottensmusiken, Scenkonst Sörmland och UNGA Musik i Syd.


Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige för att stärka barns sång. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd. Projektet, som beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet, sker i samverkan med Kungliga Musikaliska Akademins satsning Sjungande barn.

Välkommen till Riksting för västerländsk konstmusik den 23 mars och till en fördjupande konferens om Sång på Förskolan arrangerat av Körcentrum Syd den 24 mars, som ger fokus och utrymme för inslag och debatt kring barns rätt till sin röst.

Susanne Rydén
VD Musik i Syd

Pandemilagen

0
Peter Högberg., ledamot RMS styrelse, ordförande Kalmar läns musikstiftelse

Covid19—lagen

Nu har vi en ny lag som ska ge myndigheterna bättre verktyg att bekämpa Corona-pandemin. En lag som behandlats på rekordtid genom riksdagen. Vår förhoppning med den tillfälliga lagen är att den kommer ge oss möjligheter att åter kunna ha konserter utifrån de lokala och regionala möjligheter som finns och att minska smittspridningen.

Vi vet att våra medlemmar i RMS har olika förutsättningar att bedriva och klara sin verksamhet i denna pandemi. Om man har egen orkester, stor konserthall eller om man inte har något eget och anlitar frilansande musiker och tar hjälp av arrangörsföreningar. Utifrån denna spännvid så är vi i olika faser behov av en mer träffsäker lagstiftning än ordningslagen. Självklart så är vår strävan att återkomma till ett normalläge där vi kan fortsätta musiksätta Sverige

Svensk scenkonst skriver i sitt yrkande till lagen; -Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider och har en ”framtung” ekonomi som innebär att de största investeringarna i en produktion måste göras långt innan publiken kommer. Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för hur scenkonsten och andra berörda sektorer ska kunna öppna upp och ta emot publiken på ett säkert sätt. Det är också viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för scenkonstens möjligheter att överleva så länge det finns lag, förordning eller myndighetsbeslut som begränsar möjligheterna att ta emot betalande publik.

Vidare så är Svensk scenkonst tveksamma till att sätta absoluta tal utan det måste variera utifrån varje lokals förutsättningar utifrån platser, dörrar mm.

Vi vet att ordningslagen varit ett trubbigt mått som framför allt drabbat kulturen hårt, medan butiker och gallerior har kunnat fortsätta med sin verksamhet. Med denna lag hoppas vi på en bättre träffsäkerhet som ger möjlighet till både kultur och minskad smittspridning.

Lagen började gälla söndagen 10 januari och det som fortfarande är lite av ett frågetecken är hur ersättningsnivåerna ska se ut. Riksdagen har givit regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på detta. Vi får se om vi regionala musikinstitutioner kommer få ta del av detta eller om vi får fortsätta se till att få stöd via samverkansmodellen.

Vi i styrelsen ser gärna fram emot att få information hur lagen hanteras i era regionen då det är länsstyrelserna och kommunerna som har ett stort ansvar i hur lagen hanteras rent praktiskt. Vi vet att de olika polismyndigheterna hanterat ordningslagen olika vilket jag har ett tydligt exempel på i Astrid Lindgrens värld, som i ett första skede fick okej till att öppna och sedan i en annan instans fick avslag.

Peter Högberg.
Ledamot RMS styrelse
Ordförande Kalmar läns musikstiftelse

Omställning i verksamheten p.g.a pandemin

0
Gunn Öjebrandt, vice ordförande RMS och styrelseordförande Länsmusiken i Örebro

Svenska Kammarorkestern (SKO) och Örebro Konserthus fick ställa om hela sin planerade verksamhet p.g.a. pandemin. Turnéer ställdes in, avtal med artister, musiker och dirigenter omförhandlades och arbetet med att streama konserter inleddes. Under sommaren musicerade musikerna utomhus och spred glädje utanför olika vårdboenden runtom i Örebro. Höstens konserter har streamats och planeringen för 2021 är att vårens konserter också kommer att streamas.
För att nå ut till barn och unga tog Maria Brengesjö, Utvecklingsledare Barn och Unga initiativ till att producera filmer och pedagogiskt material till filmerna.

I samarbete med Dans i Region Örebro län producerades Dansa med Svenska Kammarorkestern. Målet är att nå ut med SKO:s musik till alla förskolor i länet, inspirera till rörelseglädje, skaparlust och att genom dansen väcka nyfikenhet för orkestern och dess olika instrument. Ett enkelt och inspirerande pedagogiskt material till filmen togs fram som stöd till förskollärare.
I samarbete med Örebro Konsthall producerades Måla med Svenska Kammarorkestern. Till filmen hör ett pedagogiskt material med bilder på barn som skapar tillsammans med en konstnär.

Ändrade förutsättningar har bidragit till att kreativa idéer kunnat förverkligats. Det gamla talesättet ”inget ont som inte har något gott med sig” har visat sig vara sant även pandemiåret 2020.

Gunn Öjebrandt.
Styrelseordförande för Länsmusiken i Örebro

RMS är nu medlem i JMI

0
Dag Franzén, ordförande MusikChefsKollegiet, adjungerad musikchef RMS styrelse, direktör GotlandsMusiken

JMIs Annual General Assembly – ett 75-årsjubileum

RMS ordförande Nina Björby och jag deltog i JMIs digitalt genomförda generalförsamling 4-5 december, vilket också inkluderade nätverkets 75-årsfirande. Jag var ju själv JMI’s generalsekreterare 1994-2008 och efterträddes då av min gode vän Blasko Smilevski från Nordmakedonien.

Under min tid fokuserade jag på musiken för att utveckla en ganska klassisk organisation till mer eklektisk. Blasko å sin sida är jurist och har jobbat med ungdomsfrågor ibland annat Världsbanken. På avstånd upplevde jag att JMIs ledarskap hade åldrats och att JMI förflyttat sig alltför långt bort från själva musiken för att istället arbeta med mer sociala frågor – så mina förväntningar var relativt låga.

Under ledning av JMI’s fransk-danska ordförande Jessie Westenholz, med stöd från Blasko och hans JMI-team, genomfördes förhandlingarna på ett personligt, informellt, passionerat, vänligt men samtidigt effektivt vis. Det visade sig snart att mina låga förväntningar kom på skam: JMI visade sig ha utvecklat nya, bra modeller som stöd för nätverkets medlemmar, ca 40 nationella och 60-talet associerade medlemmar, där nu många nya länder och unga, kompetenta personer visade sig via datorskärmen! Att mötet hölls digitalt tillät ju så många fler att kunna medverka, utan dyra resor och uppehälle och med avsevärd tidsbesparing. Utan tvekan är det Ethno-programmet som lockat många att starta upp sitt eget Ethno i länder över hela världen. Och på tal om det så invaldes Ethnos grundare Magnus Bäckström till JMI Emeritus-medlem på livstid.

Första dagens formalia klarades av på 4 timmar. Senare på kvällen visades ett program med videos och i realtid, som hyllade 75-årsfirandet, med både prat och mycket musik av unga artister, ett fantastiskt collage av vad JMI är och de värden det står för. Välgjort, eklektiskt och fint!

Andra dagen återigen 4 timmar men nu med aktivitetsplanering, där det kanske viktigaste var lanseringen av ett nytt, unikt internationellt bokningssystem för unga-festivaler/-läger och –konserter, MuBazar, någonting som även vi och våra unga-verksamheter verkligen skulle kunna dra nytta av! Systemet, som enligt upphovsmännen klår allt vad Google och Microsoft tagit fram, är gratis för JMIs medlemmar, men kostar en slant för andra; huruvida kostnadsfrihet även gäller för medlemmar till medlemmar, återstår ännu att förhandla.

Javisst ja, vi hade ju även frågan om RMS’s övertagande av JMS’s nationella medlemskap (transfer of membership)… Vilket behandlades av JMI’s Legal Commission, med en kort presentation av Nina, varpå medlemmarna gav sitt fulla bifall till RMS nya status som full nationell JMI-medlem! Från Sverige medverkade också associerade medlemmen RUM, representerad av Anna Rydborg.

Ni vet säkert att jag anser att musiklivet i Sverige är aningen insulärt: vi anställer ofta för enkelhets skull hellre svenska musiker alternativt artister med annan kulturell bakgrund, förutsatt att de bor i Sverige: ”hellre en flamencogitarrist från Stockholm än en från Andalucía”. Och vi blir kanske lite hemmablinda i att det svenska är liite bättre än på andra håll? Sant eller inte: jag tror att RMS-nätverket har mycket att vinna på att aktivt engagera sig i olika ungmusik-samarbeten, att dela kunskap, erfarenheter och idéer med andra JMI-medlemmar.

/Dag Franzén

RMS Årsmöte 2021

0

Här kommer en hälsning från Musik i Syd inför årsmötet 2021, 8-9 april:

– Just nu känns ljuset långt borta, men desto viktigare att påminnas om att det kommer en vår, då ni alla är varmt välkomna till Växjö, Musik i Syd och vårt nya hus Nygatan 6!

Vi hoppas naturligtvis att omständigheterna tillåter ett efterlängtat fysiskt möte – det första för RMS i Kronobergs län – och våra lokaler erbjuder rikligt med plats, tillika god ventilation.

En liten försmak om huset, dess verksamhet och historia hittar ni på den nya hemsidan https://www.nygatan6.se och på själva luciadagen är ni välkomna att ta del av ”Jul på Nygatan” på
Musik i Syd Channel.

Varmt välkomna till Växjö!

Susanne Rydén och Magnus Gustafsson

VD och vice VD Musik i Syd

Amanda Lind skickade hälsning till RMS medlemmar

0

21 oktober hade RMS höstmöte för sina medlemmar. Mötet hölls digitalt och under tre timmar fick vi digitala besök av Kajsa Ravin, Generaldirektör Kulturrådet och Alex Bergström, Ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind skickade även en hälsning till RMS medlemmar. Se hela hälsningen på RMS FaceBooksida

RMS höstmöte sker digitalt

0

In i det sista så hoppades vi att RMS höstmöte skulle gå att genomföras på plats i Visby. Om än det hade varit trevligt att ses på plats, så når vi fler av våra medlemmar genom ett digitalt möte. Mötet sker 21 oktober och inbjudan har gått ut till medlemmarna.

Under mötet är Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet och Alex Bergström, ordförande beredningen för Kultur och Fritid, Sveriges Kommuner och Regioner, några av punkterna på programmet.

Här kan du läsa hela programmet

Share Music & Performing Arts

0

ShareMusic & Performing Arts söker personer som isolerats under covid-19 på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Projektet är gratis och som deltagare behöver du inte ha några förkunskaper.

I projektet “Rapport från (ständig) isolering” får du som deltagare ökad konstnärlig kompetens i en flexibel och social workshopmiljö.  
Arbetet sker online och utgår från temat isolering. Vi vill genom kreativt samskapande lyfta fram din upplevelse.  
Projektet erbjuder dig social interaktion och ett kreativt utlopp  som kontrast till den tristess och psykiska ohälsa som isolering kan innebära.  
Under fem veckor arbetar vi konstnärligt, enskilt och tillsammans, och bygger en ”Rapport från ständig isolering”.

Här kan du läsa mer