Vilka är vi?

Länsmusikens samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmusikens gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter.

Verksamhetsidé
LÄS är en intresseorganisation för de regionala musikinstitionernas förtroendevalda.

Vad är LÄS?
LÄS är en ideell förening som arbetar för de svenska länsmusikorganisationernas intressen och främjar samarbeten dem emellan. LäS för närvarande är vi 21 medlemsorganisationer, alla med ett regionalt uppdrag. Utgångspunkten för arbetet i LäS är samverkan mellan politikerna i länsmusikens styrelse samt med dess ledning.

Vad ska LÄS göra?
LÄS ska samarbeta med andra motsvarande organisationer inom och utom scenkonsten men även med att företrädare för det fria musiklivet.
LÄS skall verka för att de regionala musikinstitutionerna fortsätter att utvecklas och stärka sin ställning i samhället.
LÄS skall anordna aktiviteter som sprider kunskap om internationella förhållanden. Därvid skall förjhållanden i EU ha en särskild plats.

LÄS arbetar främst med:

Positionering genom att opinionsbilda, synliggöra och förbättra villkoren för det regionala musiklivet. Omvärldsbevakningen sker mestadels genom samverkan med branschorganisationer såsom svensk Scenkonst, Sveriges Kommuner och Landsting samt Teatrarnas – och Museernas Samarbetsråd.

Samverkan genom kunskapsutbyte, informationsutbyte och erfarenhetsutbyte på de ordinarie årsmötena och genom olika arbetsgrupper.

Aktiviteter såsom genomförande av kompetenshöjande seminarier, hålla höst- och vår-möten där informations- och erfarenhetsutbyte sker. Stimulera nationella samarbeten mellan medlemmarna samt arbeta för underlättandet av internationella utbyten och samarbeten.