Musik i Blekinge

Musik i Blekinge

Musik i Blekinges regionala uppdrag är att väcka intresse för och presentera ett rikt musikutbud av hög kvalitet. Musiken ska vara tillgänglig i hela Blekinge för såväl barn, ungdomar som vuxna. Samarbetspartners är skolor, föreningar, studieförbund, musiklivet i och med kommuner, församlingar, företag och andra som arrangerar konserter.

Länsmusikens uppdrag är att värna om det professionella musiklivet i länet, verka för ökade arbetstillfällen för frilansmusiker, ha ett särskilt ansvar för vår tids musik inom alla genrer, prioritera och utveckla barn- och ungdomsverksamheten, delta i fortbildningen av musiker och andra konstnärliga utövare, stödja och stimulera arrangörsledet, stödja och stimulera amatörverksamheten – särskilt inom ungdomsområdet, ta tillvara influenser från andra kulturer, samt medverka i bevarandet och utvecklingen av det svenska musikaliska kulturarvet.

Organisationsform: Kommunalförbund
Ägare: Region Blekinge

Uppdrag
Musik i Blekinge är Blekinges länsmusikorganisation. Det övergripande målet är att skapa ett musikliv som bygger på bredd, mångfald och kvalité. Musik i Blekinge ska stödja och stimulera arrangörsledet, amatörverksamheten samt värna det professionella musiklivet. Musik i Blekinge ska under gällande planperiod stärka utvecklingen av följande regionalt prioriterade områden: Barn och unga, tillgänglighet, samverkan, delaktighet, mångfald och internationellt.

Årsverken tillsvidareanställda musiker: 3
Årsverken visstidsanställda musiker/frilans: 6
Årsverken annat: 6.5

Ensembler
2 musiker, 100%.

Informationen avser 2016.

Till medlemssidan