Stadgar

Stadgar tagna på årsmöte 26 – 27 mars 2015.
Uppdaterade på årsmöte 6 april 2017.
§2 Uppdaterad på årsmöte 1 april 2020.
Uppdaterade årsmöte årsmöte 21 april 2023

STADGAR

Förening och ändamål

§1 Föreningens namn är Regional Musik i Sverige.

§2 Regional Musik i Sverige har till ändamål att tillvarata de regionala musikinstitutionernas gemensamma intressen att verka för föreningens och dess medlemmars synlighet och deltagande i den kulturpolitiska debatten att stödja nationell- och internationell verksamhet inom området barn och unga att vara ett forum för utbyte av idéer, erfarenheter och interregionala samarbeten. 

Medlemskap

§3 Medlemskap kan erhållas av en organisation som har ett regionalt musikuppdrag utsett av respektive region och som uppbär statliga verksamhetsbidrag. Skriftlig ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. 

Medlem som vill utträda ur föreningen skall senast 6 månader före nästkommande ordinarie årsmöte lämna en skriftlig anmälan till styrelsen. Årsmötet har att behandla inkommen skriftlig begäran. 

Beslut om uteslutning får fattas av årsmötet. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala årsavgiften, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller skadat dess intressen. 

Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte genom högst två ombud per medlem. Ombud utses av medlemsinstitutionernas styrelse och anmäls inför årsmötet. Revisorerna för Regional Musik i Sverige kan inte väljas till ombud. Varje ombud har en röst.

Årsavgift

§4 Årsavgift fastställs efter förslag från styrelse på ordinarie årsmöte. Om den av ordinarie årsmötet beslutande årsavgiften skulle visa sig otillräcklig skall styrelsen på extra årsmöte framlägga förslag om tilläggsdebitering. 

Styrelse

§5 Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter. Årsmötet utser ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelseledamöter utses för en tid av två år. Val hålls varje år. Ordförande och ytterligare två styrelseledamöter väljs det ena året och två styrelseledamöter det andra året. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen fattar beslut om firmans tecknande i samband med konstituerande styrelsemöte. Styrelsen ska till sig adjungera minst tre verksamhetschefer från medlemsorganisationerna . Dessa väljs av musikchefskollegiet och delges föreningen. 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför då minst hälften av ledamöterna deltar i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstning inom styrelsen är öppen. Val skall, då omröstning begärs, ske med slutna valsedlar. Vid lika röstetal i valärenden avgör lotten, i andra fall den mening ordförande biträder. 

Verksamhets- och räkenskaper

§6 Föreningens verksamhets/räkenskapsår är kalenderår. 

Revision

§7 Årsmötet utser två revisorer jämte lika många ersättare för granskning av styrelsens förvaltning. Revisionen skall avse såväl räkenskaper som förvaltning i övrigt samt omfatta verksamhetsperioden Styrelseledamot får ej delta i beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisionsberättelse skall avges senast två veckor före årsmöte. 

Valberedning

§8 Årsmötet utser fyra personer till valberedning, varav en sammankallande. 

Årsmöte

§10 Årsmötet, som föreningens högsta beslutande organ, hålls före maj månads utgång. Styrelsen skall senast två månader före ordinarie årsmöte underrätta medlemmarna om tid och plats för årsmötet. Kallelse med föredragningslista med tillhörande handlingar skall ske senast två veckor före årsmötet till ombud och medlemsorganisationer. 

Av medlemmar väckt ärende skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, skriftligen inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge utlåtande över sådant förslag. Vad här stadgas angående tiden för avlämnande av förslag, utgör dock inte hinder för årsmötet att medge behandling av en fråga som blivit väckt senare. 

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Mötets öppnande
2.Mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd
4. Val av ordförande
5.  Val av sekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Godkännande av föredragningslista
8. Styrelsens årsredovisning med resultat och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om resultatdisposition
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Presentation av budget
16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser
17. Förslag från styrelsen
18. Val i förekommande fall av:
a) ordförande
b) övriga styrelseledamöter
c) val av revisorer med ersättare
d)  val av valberedning
19. Årsmötet avslutas

Rösträtt vid årsmötet har respektive medlemsorganisatoners valda närvarande ombud. Rätt att utan rösträtt delta i årsmötesförhandlingarna utöver valda ombud, har 

-företrädare för medlemmarnas styrelse
-anställda av organisationen och medlemsinstitutioner samt
-föreningens valberedning och revisorer
-de styrelseledamöter i föreningen, som inte är valda ombud till årsmötet. 

Vid omröstning under årsmötet äger varje ombud en röst. Omröstningen vid årsmötet är öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder. Personval skall, då omröstning begärs, ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten frågan. 

§11 Föreningens angelägenheter behandlas, utöver vid styrelsemöten och ordinarie årsmöte, vid minst ett medlemsmöte under räkenskapsåret. Kallelse med föredragningslista skall ske senast fyra veckor före medlemsmötet. 

Extra årsmöte

§12 På skriftlig begäran av minst fem medlemmar, revisorer eller då styrelsen finner nödvändigt, skall styrelsen snarast kalla till extra årsmöte. Ärenden som medlemmar önskar ska bli behandlade vid det extra årsmötet skall anges i begäran. Endast de ärenden som föranlett det extra mötet får behandlas. Kallelse- och rösträttsförfarandet skall följa reglerna för ordinarie årsmöte. 

Ändring av stadgar

§13 Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas vid ett ordinarie årsmöte, om samtliga vid årsmötet närvarande ombud är eniga om detta. Om enighet inte kan uppnås krävs beslut vid detta samt ett följande årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet vid respektive årsmöte. 

Upplösning av föreningen

§14 Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet av närvarande ledamöter vid respektive årsmöte. Beslut om fördelning av de återstående tillgångarna samt om föreningens handlingar fattas av det sista årsmötet. 

Beslut om fördelning av de återstående tillgångarna samt om föreningens handlingar fattas av det sista årsmötet.